Ben je meerderjarig?

Yes. Let's go!

Menu Close

Privacy Policy

Inhoud

 1. Waarom deze Privacy Policy?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 4. Bijzondere/gevoelige gegevens
 5. Doel en basis van de verwerking
 6. Doelen die niet voorzien zijn in deze Privacy Policy
 7. Bewaartermijn
 8. Beveiliging
 9. Vertrouwelijkheid en delen met derden
 10. Websites van derden
 11. Geen profiling of automatische besluitvorming 4
 12. Uw rechten
 13. Cookies
 14. Wijzigingen

1. Waarom deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerkingen van persoonsgegevens die door Brouwerij Doef VZW, zetel te Hondjesberglei 11, 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer BE0462.864.402 (hierna “Doef” of “wij” en “ons”) uitgevoerd worden.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Doef. U kan ons contacteren via de volgende contactgegevens:

 • Evert Schraepen
 • info@brouwerijdoef.be
 • +32 (0)477 30 57 75

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Doef (mogelijks) verwerkt, gegroepeerd volgens de interactie die u met ons kan hebben:

Klanten

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres o Beroep, betrekking, opleiding
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

Derden adviseurs

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Beroep en betrekking
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

Leverancier

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Beroep en betrekking
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

Werknemer – sollicitant

 • Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Beroep, betrekking, opleiding
 • Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
 • Persoonlijke gegevens: samenstelling gezin, burgerlijke staat
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

4. Bijzondere/gevoelige gegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens tijdens onze dienstverlening.

Het is niet de intentie van Doef om via haar website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze laatsten toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter onmogelijk voor Doef om te controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. 

Als u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verwijderen we deze informatie onmiddellijk op uw eerste verzoek. 

5. Doel en basis van de verwerking

Doef verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna vermelde doelen gegroepeerd volgens hun wettelijke basis.

A. Uitvoering van een overeenkomst inclusief de fase voorafgaand de overeenkomst

 • Levering en facturatie van onze diensten;
 • Contact via telefoon of e-mail in het kader van onze dienstverlening
 • Informatie over wijzigingen van onze diensten;
 • Klantenadministratie;
 • Afhandelen van uw betaling.

B. Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden

 • Fraudepreventie en bescherming tegen overtredingen;
 • IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging.

C. Wettelijke en reglementaire verplichtingen

 • Het antwoorden op een officieel verzoek van hiertoe gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties;
 • Het vervullen van onze (fiscale) verplichtingen.

D. Toestemming van de betrokkene

 • Het verzamelen van uw gegevens omtrent uw beroep en/of opleidingsniveau om uw applicatie voor een openstaande vacature te verwerken;
 • Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens om uw aanwezigheid op events te kunnen registreren;
 • Direct marketing zoals o.a. een nieuwsbrief;

6. Doelen die niet voorzien zijn in deze Privacy Policy

Wanneer wij zouden willen overgaan tot een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in deze Privacy Policy is vermeld, zullen wij u voorafgaand contacteren om u daarvan op de hoogte te stellen, inclusief het doel en de wettelijke basis van die nieuwe verwerking. In geval hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vereist is, wordt deze eerst gevraagd alvorens tot verwerking over te gaan. 

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Doef enkel bewaard en verwerkt voor zolang dit noodzakelijk is volgens de doeleinden van de verwerking.

8. Beveiliging

Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. 

Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen gecontroleerd en, indien nodig, bijgesteld. In het geval er zich toch een datalek zou voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, wordt u persoonlijk verwittigd binnen de door de wet bepaalde wijze en termijn.

Doef kan niet aansprakelijk worden geacht voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk om te allen tijde de veiligheidsvoorschriften te respecteren, onder meer door elke niet geautoriseerde toegang tot uw login en code te voorkomen.

9. Vertrouwelijkheid en delen met derden

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Doef verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang of de overeenkomst met u.

Doef maakt gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot haar website, server of verzamelde persoonsgegevens.

Wanneer wij persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

10. Websites van derden

De Website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons gehost en beheerd worden. Ingeval u deze websites bezoekt, dient u zorgvuldig hun Privacy Policy en/of Cookie Policy te lezen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beleid en handelen.

11. Geen profiling of automatische besluitvorming

Doef verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

12. Uw rechten

Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft u als betrokkene onderstaande rechten: 

Recht op toegang/inzage

 • U heeft het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij daarvan maken inclusief een kopie daarvan op te vragen.

Recht op verbetering

 • U heeft het recht om verbetering van uw gegevens te vragen indien deze niet correct zouden zijn.

Recht op verwijdering

 • U kan vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen van zodra er geen rechtmatige grondslag meer is om deze gegevens te verwerken.

Recht op beperking

 • Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, heeft u het recht ons te verzoeken deze verwerking te beperken.

Recht op vrije overdraagbaarheid

 • U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens echt om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te vragen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen.

Recht op intrekking van uw toestemming

 • U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, steeds in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of die van een derde.

Recht van verzet

 • U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (in dit laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Dergelijk verzet is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een verzoek tot Doef met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van uw identiteitskaart om u te kunnen identificeren:

 • Evert Schraepen
 • info@brouwerijdoef.be
 • +32 (0)477 30 57 75

Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter. In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend, ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg te geven.

U heeft bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
 • commission@privacycommission.be
 • +32 22 74 48 00
 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

13. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt onze Cookie Policy terug op onze website. Onze Cookie Policy maakt integraal deel uit van de huidige Privacy Policy.

14. Wijzigingen

Doef behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy ten allen tijde te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds op onze website geplaatst. Het is aangeraden om onze Privacy Policy regelmatig te raadplegen via onze website.